НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
“СТЕВАН СРЕМАЦ”
СОКОБАЊА
Комисија за спровођење поступка отуђења покретих ствари мале вредности Народне библиотеке “Стеван Сремац” Сокобања, на основу члана 33. Закона о јавној својини (Сл.гласник РС бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2017,104/2015 – др.закон ,108/2016 и 113/2017 ), члана 19. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (Сл. Гласник РС бр. 16/2018) расписује:
ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ
расходованих основних средстава- два трокрилана ормара

Расписује се оглас за спровођење поступка отуђења из јавне својине Народне библиотеке “Стеван Сремац” Сокобања, прикупљањем писаних понуда расходованих основних средстава – трокрилни ормар -2 комада.
Расходована основна средства се могу погледати сваког радног дана од 10 до 14 часова у просторијама Народне библиотеке “Стеван Сремац” Сокобања, ул Алексе Маркишића бр.1
Поступак отварања писаних понуда ће спровести Комисија за спровођење отуђења Народне библиотеке “Стеван Сремац” Сокобања.
Расходовани ормари из овог огласа отуђују се у виђеном стању и стицалац се не може позвати на њихове физичке недостатке.
Понуђач може упутити писмену понуду само за један или за оба ормара.
Почетна, односно најнижа цена је 1000, 00 динара по ормару.
Критеријум за избор најповољнијег понуђача је највиши понуђени износ за отуђење трокрилних ормара.
Пријава правног лица мора да садржи: назив, седиште,број телефона и мора бити потписана од стране овлашћеног лица.
Пријава физичког лица мора да садржи: име и презиме, адресу, број личне карте, број телефона, и мора бити потписана. Физичко лице прилаже фотокопију личне карте или очитану личну карту.
Пријава на оглас се подноси на запечаћеној коверти на којој мора да пише :
На предњој страни:
Адреса: Народна библиотека “Стеван Сремац” , Алексе Маркишића бр.1, 18230 Сокобања
Комисија за спровођење поступка отуђења НБ “Стеван Сремац”
са назнаком НЕ ОТВАРАТИ
На задњој страни:
Име и презиме/назив и адреса понуђача
Рок за подношење пријава је до 10.00 сати дана 29.09.2020.год
Благовременим ће се сматрати понуде које стигну у просторије Народне библиотеке “Стеван Сремац” Сокобања до наведеног рока.
Непотпуне и неблаговремене понуде се неће узети у разматрање.
Понуда је непотпуна ако не садржи све што је Огласом прописано, ако нису приложене све потребне исправе, односно ако не садржи све податке предвиђене огласом или су подаци дати супротно Огласу.
Подносиоци неблаговремене, односно непотпуне понуде неће моћи да учествују у поступку отварања писаних понуда.
Поступак отварања писаних понуда ће се одржати дана 29.09.2020.год у 13 часова у згради Народне библиотеке “Стеван Сремац” Сокобања, ул Алексе Маркишића бр.1.
Заинтересовни понуђачи могу извршити увид у расходована основна средства- трокрилни ормари , сваким радним даном до истека рока за подношење понуда од 10 до 14 чсова.

У Сокобањи,
21.09.2020.год