НАРОДНА БИБЛИОТЕКА

„СТЕВАН СРЕМАЦ“

СОКОБАЊА

БРОЈ: I-11/2023-1

ДАТУМ:12.01.2023.год.

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ  ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ – Набавка услуге одржавања хигијена у просторијама Нарадне библиотеке „Стеван Сремац“ Сокобања и руковање котлом у току грејне сезоне

Критеријум за доделу уговора:Најнижа понуђена цена 
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште или електронском поштом. Понуде електронском поштом слати на e-mail: sbbiblioteka@mts.rs Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена од стране наручиоца до назначеног датума и часа. Понуде се достављају у писаном облику на српском језику. Понуде које се достављају поштом, достављати на адресу: Народна библиотека „Стеван Сремац“ Сокобања, ул.Алексе Маркишића бр.1 Коверат са понудом на предњој страни мора имати писани текст „ПОНУДА ЗА НАБАВКУ: Набавка услуге одржавања хигијена у Нарадној библиотеци „Стеван Сремац“ Сокобања Рок за подношење понуде истиче:17.01.2023. године у 10:00 сати. Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране наручиоца до назначеног датума и часа.
Место, време и начин отварања понуда:Увид у понуду врши се по приспећу
Опис предмета набавкеСПЕЦИФИКАЦИЈА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ У ПРОСТОРИЈАМА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „СТЕВАН СРЕМАЦ“  СОКОБАЊА И РУКОВАЊЕ КОТЛОМ У ТОКУ ГРЕЈНЕ СЕЗОНЕ  – сваког радног дана од 21.01.2023.године до 21.01.2024.године у периоду од 07:00 до 11:00 часова. Опис послова: Одржава хигијену у пословним просторијама и кругу клијената – корисника услуга:        чисти и брише прозоре, канцеларијски инвентар и намештај, пере завесе, одржава и залива цвеће у канцеларијама, чисти и одржава санитарне чворове; чисти и одржава чистоћу у припадајућим  тоалетима и ходницима; чисти и одржава чистоћу подних површина ;oдржава и чисти круг; oбавља и друге послове уређења пословних просторија и круга; у току грејне сезоне рукује котлом и стара се о мрежи; обавља и друге послове који одговарају његовој стручној спреми, који нису стални и нису могли бити предвиђени описом послова по налогу непосредног руководиоца  Број извршилаца:1 Образац понуде је у наставку Позива за понуду
Рок за доношење одлуке:Извештај о спроведеном поступку биће донет у року од три дана од дана истека рока за достављање понуда.
Лице за контакт:Марија Јовановић 018 830 251

Дана: 12.01.2023. године

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

За услугу: одржавања хигијена у просторијама Нарадне библиотеке „Стеван Сремац“ Сокобања и руковање котолом у току грејне сезоне и то сваког радног дана од 21.01.2023.године до 21.01.2024.године у периоду од 07:00 до 11:00 часова. (трајање грејне сезоне је оквирно од 15. окотбра до 15. априла).

Опис послова: Одржава хигијену у пословним просторијама и кругу клијената – корисника услуга:             чисти и брише прозоре, канцеларијски инвентар и намештај, пере завесе, одржава и залива цвеће у канцеларијама, чисти и одржава санитарне чворове; чисти и одржава чистоћу у припадајућим  тоалетима и ходницима; чисти и одржава чистоћу подних површина ;oдржава и чисти круг; току грејне сезоне рукује котлом и стара се о мрежи; oбавља и друге послове уређења пословних просторија и круга;обавља и друге послове који одговарају његовој стручној спреми, који нису стални и нису могли бити предвиђени описом послова по налогу непосредног руководиоца

Број извршилаца:1

      Ред.бр.      Услуга      Број извршилаца  Процењен број сати      (јединица мере: час)Јед.мере у радном сату у бруто износу за једног извршиоцаУкупно за један месец sa fondom sati 176h у бруто износу  Укупно за комплетан период пружања услуге (8=4*6)
1234678
  1  Чистач просторија  1  1044           

УКУПНО: _____________________

ПДВ:__________________________

УКУПНО СА ПДВ-ом:___________

РОК ПЛАЋАЊА: _______________

М.П.                                                   Понуду саставио

                                                          ________________

                                         ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача: 
Адреса понуђача: 
Матични број понуђача: 
Порески идентификациони број: 
Име особе за контакт: 
Електронска адреса понуђача: 
Телефон: 
Бр.рачуна понуђача и назив банке: 
Лице овлашћено за потписивање уговора: 
Укупна понуђена цена без ПДВ-а 
Укупна понуђена цена са ПДВ-ом