НАРОДНА БИБЛИОТЕКА

„СТЕВАН СРЕМАЦ“

СОКОБАЊА

БРОЈ: I-13/2023-1

ДАТУМ:12.01.2023.год.

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ  ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ – Набавка услуге надзора над поступком продаје улазница, контрола, комуникација и сарадња са организатором догађаја у биоскопу ,,Моравица“ Сокобања.

Критеријум за доделу уговора:Најнижа понуђена цена 
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште или електронском поштом. Понуде електронском поштом слати на e-mail: sbbiblioteka@mts.rs Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена од стране наручиоца до назначеног датума и часа. Понуде се достављају у писаном облику на српском језику. Понуде које се достављају поштом, достављати на адресу: Народна библиотека „Стеван Сремац“ Сокобања, ул. Алексе Маркишића бр.1 Коверат са понудом на предњој страни мора имати писани текст „ПОНУДА ЗА НАБАВКУ: – Набавка услуге  надзор над поступком продаје улазница, контрола, комуникација и сарадња са организатором догађаја у биоскопу ,,Моравица“ Сокобања Рок за подношење понуде истиче: 17.01.2023. године у 10:00 сати. Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране наручиоца до назначеног датума и часа.
Место, време и начин отварања понуда:Увид у понуду врши се по приспећу
Опис предмета набавкеСПЕЦИФИКАЦИЈА Набавка услугенадзора над поступком продаје улазница, контрола, комуникација и сарадња са организатором догађаја у биоскопу ,,Моравица“ Сокобања   шест дана у недељи, седам сати дневно од  20.01.2023. године до 20.05.2024. године Опис послова:Врши надзор над поступком продаје улазница, оверава Извештај организатора о укупном оствареном приходу од продаје улазница, врши контролу рада биоскопа, контролу инвентара, врши комуникацију са организатором догађаја у биоскопу ,,Моравица“ Сокобања; обавља и друге послове који одговарају његовој стручној спреми, који нису стални и нису могли бити предвиђени описом послова по налогу непосредног руководиоца.  Број извршилаца:1 Образац понуде је у наставку Позива за понуду
Рок за доношење одлуке:Извештај о спроведеном поступку биће донет у року од три дана од дана истека рока за достављање понуда.
Лице за контакт:Марија Јовановић 018 830 251

Дана: 12.01.2023. године

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Услуга надзора над поступком продаје улазница, контрола, комуникација и сарадња са организатором догађаја у биоскопу ,,Моравица“ Сокобања

Шест пута недељно по седам радних сати од 20.01.2023.године до 20.05.2023.године

Опис послова:надзор у поступку продаје улазница, оверава извештај организатора о укупном оствареном приходу од продаје улазница, врши контролу рада биоскопа, контролу инвентара, врши комуникацију са организатором догађаја у биоскопу ,,Моравица“ Сокобања; обавља и друге послове који одговарају његовој стручној спреми,  који нису стални и нису могли бити предвиђени описом послова по налогу непосредног руководиоца 

Број извршилаца:1

      Ред.бр.      Услуга      Број извршилаца  Процењен број сати      (јединица мере: час)Јед.мере у радном сату у бруто износу за једног извршиоцаУкупно за један месец sa фондом сати од 176h у бруто износу  Укупно за комплетан период пружања услуге (8=4*6)
1234678
  1  Контролор  1  700           

УКУПНО: _____________________

ПДВ:__________________________

УКУПНО СА ПДВ-ом:___________

РОК ПЛАЋАЊА: _______________

М.П.                                                   Понуду саставио

                                                    ________________

                                         ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача: 
Адреса понуђача: 
Матични број понуђача: 
Порески идентификациони број: 
Име особе за контакт: 
Електронска адреса понуђача: 
Телефон: 
Бр.рачуна понуђача и назив банке: 
Лице овлашћено за потписивање уговора: 
Укупна понуђена цена без ПДВ-а 
Укупна понуђена цена са ПДВ-ом