Народна библиотека“Стеван Сремац“Сокобања
Ул. Алексе Маркишића 1 Сокобања
Број: 386/2
Датум: 22.09.2022. годин

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ РАЧУНАРСКЕ
ОПРЕМА И ТРАЈНИХ ЛИЦЕНЦИ ЗА ПОТРЕБЕ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ
„СТЕВАН СРЕМАЦ“ СОКОБАЊА – НАБАВКА НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ
ПРИМЕЊУЈЕ бр. 3/2022

Назив Наручиоца: Народна библиотека „Стеван Сремац “ Сокобања.
Адреса Наручиоца: ул. Алексе Маркишића бр.1, Сокобања.
Интернет страница Наручиоца: www.bibliotekasokobanja.rs
Имејл Наручиоца: sbbiblioteka@mts.rs
Врста предмета набавке: добра.
Опис предмета набавке: рачунарска опрема и трајне лиценце за потребе Народне
библиотеке „Стеван Сремац “ Сокобања.
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
Интернет адреса где је техничка спецификација са условима доступна:
www.bibliotekasokobanja.rs i www.sokobanja.ls.gov.rs
Рок за подношење понуда: 30.09.2022. године до 15:00 сати
Лице за контакт: Јасмина Илић-Паљевић , имејл: sbbiblioteka@mts.rs
Остале информације:
Понуде састављене у обрасцу техничке спецификације и условима назначеним у
техничкој спецификацији Наручиоца, достављају се путем поште, на адресу Наручиоца,
или на имејл Наручиоца, до рока назначеног у позиву, искључиво радним даном у
периоду од 07:30 – 15:00 сати.