Народна библиотека“Стеван Сремац“Сокобања

Ул. Алексе Маркишића бр.1

Сокобања

Број: 505/1

Датум:20.12 .2022. године

На основу члана 5.  Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС број 91/19),   Народна библиотека „Стеван Сремац“ Сокобања, овим путем упућује

П О З И В

за прикупљање понуда за  набавку  добара – штампача са пратећом опремом за продају карата

Овај позив упућује се непосредно потенцијалним понуђачима и објављује се на интернет страници наручиоца: www.bibliotekasokobanja.rs i www.sokobanja.ls.gov.rs.

Након спроведеног истраживања тржишта овлашћено лице Наручиоца ће издати наруџбеницу.

Понуђач је дужан да попуни образац понуде као и да наведе остале податке рок испоруке  и податке о понуђачу.

Максимални рок испоруке  је 7 календарских дана од дана издавања наруџбенице.

У понуди се исказује јединична цена без ПДВ-а, укупна цена без и са  ПДВ-ом у  динарима.

Наручилац ће вредновати цену исказану без ПДВ-а.

У случају исте понуђене цене као најповољнија биће изабрана понуда онај понуђач који је понудио краћи рок испоруке.

Уговорена цена је  фиксна и не може се мењати.

Плаћање испоручена добра  извршиће се уплатом на рачун понуђача у року од максимално 45 дана од дана пријема исправног рачуна.

Понуђачи  достављају понуде до 26.12.2022 године до 13,00 часова  на mail: sbbiblioteka@mts.rs  или непосредно код наручиоца улица Алексе Маркишића бр.1, Сокобања у писаној форми, са назнаком  „Понуда за набавку добара – штампача са пратећом опремом за продају карата– не отварати“.

Понуда која стигне по истеку рока за подношење понуда је неблаговремена и неће бити разматрана.

Понуда мора бити у целини припремљена у складу са овим позивом и техничком спецификацијом и садржати све тражене податке.

Саствани део овог позива је и технилчка спецификација

Понуђач може да поднесе само једну понуду у писаном облику и она мора бити попуњена и оверена потписом овлашћеног лица понуђача.

Контакт особа: Марија Јовановић,  sbbiblioteka@mts.rs

                                                                                                                   ДИРЕКТОР

      Јасмина Илић – Паљевић         

Подаци о понуђачу и образац понуде су дати у прилогу позива.                                        

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:       
Адреса понуђача:       
Матични број понуђача:       
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):   
Име особе за контакт:       
Електронска адреса понуђача (e-mail):   
Телефон:       
Телефакс:       
Број рачуна понуђача и назив банке:       
Лице овлашћено за потписивање уговора     
Датум:   Потпис понуђача

Образац понуде

За набавку   добара – штампач са пратећом опремом за продају карата

 Назив услугеКоличинаи јединица мереЈединична цена без ПДВЈединична цена са ПДВ
1.Štampač sa instalacijom softvera  1 ком  
2.rolne 50x102mm, štampa 2 boje40 ролни  
3.Jednokratna izrada klišea za štampu  1  
  УКУПНО БЕЗ ПДВ  
  УКУПНО СА ПДВ  

Рок исппруке је ______календарских дана  (најдуже7 календарска дана) од дана издавања наруџбенице

У цену урачунати све трошкове у реализацији набавке.

Датум:                                                                                                                   Потпис понуђача

Техничка спецификација

Пратећа опрема уз штампач треба да омогући:


◦ продају на благајнама

◦ појединачне и групне резервације као и резервације преко интернета

◦ начини плаћања – картцом, готовином, чеком, фактуром, поузећем

◦ враћање/поништавање карата – контрола резервација, наручивања, поништавања

◦ дневни извештаји продаје по продавцу/благајни/смени/збирни

◦ евиденције наслова, извођача, категорија, постављање репертоара и копирање догађаја

◦ контрола резервација на продајним местма и на интернету

◦ управљање ценама и попустма – временска контрола попуста и ценовника

◦ више нивоа приступа и профли корисника

◦ дизајн нумерисаних и ненумерисаних сала

◦ реалистчан приказ сале, могућност умањеног/увећаног приказа

◦ интеграција са клијентовим постојећим web site-om